Lakimies-aikakauskirjan kirjoittajapalkinnot

Ensin parhaan kirjoituksen palkinto, toisena nuorten kirjoittajien palkinto (jaettu vuodesta 1999 alkaen)

2022

Milka Sormunen: ”Järjestelmä, oikeudelliset reunaehdot vai järjestelmään kohdistuvat odotukset? EU:n turvapaikkajärjestelmän vanhentumisen kolme tasoa” (LM 3–4/2022).

Katja Hyvönen (nyk. Nylund): ”Tasinkoprivilegin suojavaikutus ja osituksen moite” (LM 2/2022).

 

 

2021

Maija Dahlberg: ”Perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvosten rooli perustuslainmukaisuuden valvontajärjestelmässä – valiokunnan työrukkanen vai merkittävä vallankäyttäjä?” (LM 5/2021)

Jalo Vatjus-Anttila: ”Tunnustukseen perustuva esitutkinnan rajoittaminen ja syyttämättä jättäminen toimenpiteistäluopumisjärjestelmän uudenkaltaisten tavoitteiden ilmentäjänä” (LM 6/2021)

 

 

2020

Jaakko Husa: ”Tuomioistuinratkaisut oikeuslähteenä – oikeuslähdeoppi ja oikeusyhteisön kulttuurinen identiteetti” (LM 7–8/2020)

Minni Leskinen: ”Uusi pohjoismainen seksuaalirikosoikeus? – Ruotsin lainsäädännöllisten valintojen hyödynnettävyydestä Suomessa” (LM 3–4/2020)

 

 

2019

Katri Havu ja Waltter Roslin: Tekoäly ja vahingonkorvausvastuu media- ja viestintäalalla: teoreettisia lähtökohtia ja valikoituja havaintoja (LM 7–8/2019)

Henna Airaksinen (nyk. Marjosola): Sallitut keinot todistajan valmistelussa (LM 5/2019)

 

 

2018

Anette Alén-Savikko, Rosa Ballardini ja Taina Pihlajarinne: Tekoälyn tuotokset ja omaperäisyysvaatimus – kohti koneorientoitunutta tekijänoikeutta? (LM 7–8/2018)

Joonas Norr: Perusoikeudet, kohtuus, hyvä tapa ja sopimusoikeudellisen kokonaisharkinnan kontrolloitavuus (LM 2/2018)

 

 

2017

Minna Kimpimäki: Raiskauksen määrittelyn kipukohta: pakottamalla vai ilman suostumusta? (LM 6/2017)

Niklas Vainio: Viestinnän yksityisyyden suojan turvallisuusperusteinen rajoittaminen perustuslakivaliokunnan käytännössä (LM 6/2017)

 

 

2016

Jyrki Tala: Laki ei ole ilmaishyödyke – Sääntelyn kustannusten ja niiden hillitsemisen tarkastelua (LM 1/2016)

Liisa Leppävirta: Onko oikeusvaltioperiaatteelle perustuvalla Euroopan unionilla toimivalta suojata oikeusvaltioperiaatetta? (LM 7-8/2016)

 

 

2015

Tuula Linna: Kanteenmuutoskielto, prekluusio ja oikeusvoima – prosessioikeuden klassikkoja (LM 3–4/2015)

Lauri Luoto: Laiminlyönti avunantona (LM 3–4/2015)

 

 

2014

Elina Pirjatanniemi: Muukalaisia ja muita ihmisiä (LM 7–8/2014)

Merita Kettunen: Kolmas tie – Euroopan unionin aineellisrikosoikeudellisen toimivallan palasia SEUT 83 artiklan ulkopuolella? (LM 1/2014)

 

 

2013

Päivi Korpisaari (ent. Tiilikka): Sananvapaus ja lojaliteettivelvollisuus työsuhteessa (LM 2/2013)

Visa Kurki: Voiko eläin olla oikeussubjekti? (LM 3/2013)

 

 

2012

Kaijus Ervasti: Lakimiehet kirjoituspöydän äärellä – kirjoittaminen oikeustieteellisissä lehdissä (LM 2/2012)

Samuli Miettinen: Oikeusvoima EU-oikeudessa (LM 3/2012)

 

 

2011

Tuomas Mylly: Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen edellytyksenä: käsitteen muotoutuminen ja merkitys osana yleistä EU-oikeutta (LM 5/2011)

Pauli Rautiainen: Moninaisuudessaan yhtenäinen Eurooppa: konsensusperiaate ja valtion harkintamarginaalioppi (LM 6/2011)

 

 

2010

Mia Korpiola: Lakiosasta luopumassa? – oikeushistoriallinen näkökulma lakiosainstituution taustaan ja tehtäviin (LM 7–8/2010)

Janne Salminen: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen muotoutuminen ja Lissabonin sopimus (LM 6/2010)

 

 

2009

Toomas Kotkas: Terveyden ja sosiaalisen turvallisuuden hallinnointi 2000-luvun Suomessa – menettelylliset oikeudet ja aktiivinen kansalaisuus (LM 2/2009)

 

 

2008

Eva Tammi-Salminen: Onko tahto välttämätön fiktio – Näkökulmia omistusoikeuden määräytymiseen läheissuhteissa (LM 7–8/2008)

Elina Paunio ja Susanna Lindroos-Hovinheimo: Kielellisen tulkinnan fiktio EU-oikeudessa (LM 2/2008)

 

 

2007

Jaana Norio-Timonen: Toiselle aiheutettujen vahinkojen korvaaminen, vahingontorjunta ja moraalinen uhkapeli (LM 6/2007)

Samuli Seppänen: Oikeus kehityspolitiikan suuntauksissa (LM 2/2007)

 

 

2006

Matti Rudanko: Yksityinen ja julkinen sääntely kauppaoikeudessa (LM 7–8/2006)

Kimmo Ilmari Kiiski: Suomalaisen sotilasoikeudenhoidon oikeudellinen profiili (LM 2/2006)

 

 

2005

Tuomas Ojanen: Eurooppa-tuomioistuimet ja suomalaiset tuomioistuimet (LM 7–8/2005)

Kaius Tuori: Keisari Augustus ja oikeustieteen vapauden historialliset juuret (LM 6/2005)

 

 

2004

Eva Gottberg: Ulkomailla vahvistetut suomalaisten lasten adoptiot ja Suomen perintölainsäädäntö (LM 6/2004)

Jarkko Männistö: Siviiliprosessuaalisen oikeusvoimaopin muutoksesta, sen perusteista ja vaikutuksista (LM 1/2004)

 

 

2003

Kaarlo Tuori: Tuomarivaltio – uhka vai myytti (LM 6/2003)

Aleksi Heinilä: Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen poikkeamistoimivalta: pääsääntö ja poikkeukset (LM 5/2003)

 

 

2002

Outi Suviranta: Oikeuskeinoista viranomaisen passiivisuutta vastaan (LM 6/2002)

Aki Rasilainen: Oikeuskäsitys ja poliittinen valta 1917 (LM 4/2002)

 

 

2001

Tapani Lohi: Avio-oikeuden palauttava avioehtosopimus ja avioliittolain 35 §:n 4 momentti (LM 6-7/2001)

Antti Aine: Kilpailuoikeus ja perusoikeudet (LM 2/2001)

 

 

2000

Kaijus Ervasti: Näkökulmia vaihtoehtoisiin konfliktinratkaisumenetelmiin (LM 7-8/2000)

Jouni Alanen ja Nora Steiner: Kilpailuoikeus ja ympäristönsuojelu (LM 6/2000)

 

 

1999

Mika Huo­vila: Todistelun välittömyys prosessuaalisten oikeusperiaattei­den valossa tarkastel­tuna (LM 8/1999)

Nina Meincke: G­eenit kertovat. Geenitestit lääkintä- ja bio-oikeuden näkökulmasta (LM 8/1999)

 

 

1998

Markku Helin: Kieli oikeustodellisuuden rakentajana (LM 6-7/1998)

 

 

1997

Petri Manninen: Välitoimista EY:n kilpailuoikeudessa (LM 2/1997)

 

1996

Kimmo Nuotio: Oikeuden toteutumisesta monimutkaistuvassa yhteiskunnassa (LM 7/1996)

 

 

1995

Pekka Aalto: Liittymisestä Euroopan unioniin. Huomioita noudatetuista periaatteista ja käytännöistä (LM 5/1995)

 

 

1994

Janne Kaisto: Onko maksajalla oikeussuojaa? (LM 4/1994)

 

 

1993

Tuula Linna: Korkeimman oikeuden perustelut oikeuskäytännön ohjauskeinona – toteutuuko prejudikaattifunktio (LM 2/1993)

 

 

1992

Outi Suviranta: Eduskunnalle budjettivaltana pidätetty organisaatiovalta ”henkihieverissä” (LM 6/1992)

 

 

1991

Tapio Lappi-Seppälä: Rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskeva uudistus I–II (LM 7/1991 ja 8/1991)

 

 

1990

Jarno Tepora: Yrityskiinnityslain käteispanttausehto ja erityisrahoitussopimusten vakuusjärjestelyt (LM 7/1990)

 

1989

Olli Mäenpää: Euroopan ihmisoikeussopimus ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa (LM 3/1989)

 

 

1988

Matti Rudanko: Rakennustyön vastaavan työnjohtajan vastuusta (LM 4/1988)

 

 

1987

Markku Keinonen: Yritysryhmän sisäiset ja sen osakkaiden väliset transaktiot VerL 57 §:n kannalta (LM 7/1987)

 

 

1986

Risto Koulu: Menettely ja oikeusvaikutukset pesäosuuden ulosmittauksessa (LM 1986 s. 697-718)

 

 

1985

Eva Gottberg-Talve: Nimiperiaate, rahoitus ja omistus (LM 1985 s. 742-768)

 

 

1984

Kaarlo Tuori: Valtioneuvoston säästöpäätökset: eduskunnan, valtioneuvoston ja alempien viranomaisten toimivaltasuhteet (LM 1984 s. 743-773)

 

 

1983

Markku Helin: Avio-oikeus ja tekijänoikeus (LM 1983 s. 16-42)

 

 

1982

Vesa Majamaa: Kiinteistön kiinnittäminen vieraasta velasta (LM 1982 s. 335-370)

 

 

1981

Jorma Saloheimo: Työturvallisuuslain soveltaminen yleisillä työpaikoilla – perussuhdeteorian arviointia (LM 1981 s. 780-810)

 

 

1980

Erkki Aurejärvi: Valeoikeustoimen tunnusmerkistöstä (LM 1980 s. 205-229)

 

 

1979

Timo Silenti: Virkamiehen vaitiolovelvollisuuden ja asiakirjajulkisuuden välisestä suhteesta (LM 1979 s. 438-462)