Info

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry (Finnish Lawyers’ Association), founded in 1898, is a scholarly society with approximately 2,000 members. The members consist of lawyers of different ages from all over the country, representing legal academia as well as other branches of legal profession, and law students.

The purposes of the Association are:

  • to promote legal scholarship, including research, education and training in the field
  • to promote publication of legal scholarship and increase public awareness of it
  • to foster legal culture, connect Finnish lawyers, and in other ways further the common objectives of Finnish legal profession.

The Association is a major publisher of legal scholarship. The journal Lakimies has been published since 1903. It provides a forum for peer reviewed articles, case commentaries and literature reviews. The language of the journal is Finnish, but articles are published with a summary in English. The yearbook Oikeustiede–Jurisprudentia has been published since 1971. It contains longer peer reviewed articles in the Finnish language, and occasionally also in English. Moreover, the Association has several publication series. For example, over the years large number of doctoral dissertations written in Finnish have been published by the Association.

Another central type of activity are monthly events for members, including the Day of Legal Culture every November. Events focus on topical developments, bringing together academic and practical points of view.

A third important type of activity is awarding grants for legal scholarship, the annual total amount being approximately EUR 100,000. In addition, the Association awards prizes for achievement. The recipients of The Allan Särkilahti-Serlachius Prize, named after a founding member of the Association, include Professor Olli Mäenpää (2015), Professor Kaarlo Tuori (2013) and Professor Martti Koskenniemi (2002). The Idman Prize, awarded every three years for the best Nordic study in the field of international law or private international law, has been received among others by Dr Thomas Gammeltoft-Hansen, LLD, Advocate General, Niilo Jääskinen and PhD Ole Spiermann.

Board Members of the Association in 2024:

Professor Janne Salminen, Chair

Professor Suvianna Hakalehto

Professor Kirsi-Maria Halonen

Docent, Justice Juha Häyhä

Professor Teemu Juutilainen

Advocate, Docent Tuomas Lehtinen

Professor Susanna Lindroos-Hovinheimo

Professor Taina Pihlajarinne

LL.D., Senior Legal Counsel Antti P. Salonen

Justice, Docent Outi Suviranta

Secretary of the Association is Professor Teemu Juutilainen

Office

The office of the Association is located at the centre of Helsinki.
Publications can be ordered by e-mail.

 

Suomalainen Lakimiesyhdistys (Finnish Lawyers’ Association)

Vuorikatu 5

00100 Helsinki

 

Office open on Monday to Friday, 10 am to 2 pm

e-mail toimisto(at)lakimiesyhdistys.fi

Journal Lakimies

Timetable for Lakimies 2024

Issue                                  To be published

1/2024                              27.2.2024

2/2024                              16.4.2024

3-4/2024                          13.6.2024

5/2024                              3.10.2024

6/2024                              7.11.2024

7-8/2024                          12.12.2024

 

Please note that Lakimies will be sent by Economy post and it might take 830 working days before you receive it.

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry (Finska Juristföreningen) är en 1898 grundad vetenskaplig förening med cirka 2 000 medlemmar. Till föreningen hör jurister i olika åldrar, såväl forskare och studeranden som jurister från olika brancher.

Ändamålet av föreningen är

  • att främja utbildnings- och forskningsverksamhet inom rättsvetenskapen
  • att främja publiceringen av rättsvetenskaplig forskning
  • att värna rättskulturen samt fungera som en förbindelselänk mellan finska jurister och även på övriga sätt främja de gemensamma intressena av juristkåren.

Föreningen är en viktig rättsvetenskaplig förläggare. Föreningen publicerar två tidskrifter som fått referee-beteckningen från Vetenskapliga samfundens delegation. Tidskriften Lakimies (Jurist) har kommit ut från år 1903. I den publicerar man på finska artiklar, rättsfall och bokrecensioner. Av artiklarna publiceras sammanfattningar på engelska. Årsboken Oikeustiede – Jurisprudentia har kommit ut från år 1971 och i den publiceras sporadiskt artiklar också på engelska. Föreningen publicerar även annan rättslitteratur, huvudsakligen på finska, men även på svenska.

En annan central verksamhetsform är månatliga tillställningar som ordnas för medlemmarna. Varje november ordnas Rättskulturens dag -seminariet. På de månatliga mötena behandlas aktuella juridiska spörsmål både ur en rättsvetenskaplig och ur en praktisk synvinkel.

Den tredje viktiga verksamhetsformen är att stöda den vetenskapliga forskningen genom bidrag och stipendier. Som bidrag och stipendier delas ut årligen cirka 100 000 euro. Föreningen beviljar även pris. Allan Serlachius-Särkilahti -priset, som har namngetts efter en av föreningens grundare, har tilldelats t.ex. professor Olli Mäenpää (2015), professor Kaarlo Tuori (2013) och professor Martti Koskenniemi (2002). Vart tredje år tilldelas det Idmanska priset som ges för den bästa i Norden publicerade forskningen inom internationell rätt eller internationell privaträtt. Det Idmanska priset har tilldelats bl.a. dr. Thomas Gammeltoft-Hansen, generaladvokat, jur.dr. Niilo Jääskinen och fil.dr. Ole Spierman.

Styrelseledamöter år 2024

Professor Janne Salminen (ordförande)

Professor Suvianna Hakalehto

Professor Kirsi-Maria Halonen

Docent, justitieråd Juha Häyhä

Professor Teemu Juutilainen

Advokat, docent Tuomas Lehtinen

Professor Susanna Lindroos-Hovinheimo

Professor Taina Pihlajarinne

LL.D., Senior Legal Counsel Antti P. Salonen

Justitieråd, docent Outi Suviranta

Som föreningens sekreterare fungerar Professor Teemu Juutilainen.

Kontoret

Föreningens kontor ligger i Helsingfors centrum och där kan man beställa föreningens publikationer.

Man kan beställa föreningens publikationer via e-post.

Suomalainen Lakimiesyhdistys (Finska Juristföreningen )

Vuorikatu 5

00100 Helsingfors

Öppet må–fre kl. 10–14

e-post toimisto(at)lakimiesyhdistys.fi

Tidskriften Lakimies

Tidtabell för Lakimies 2024

Nummer                            Utkommer

1/2024                              27.2.2024

2/2024                              16.4.2024

3-4/2024                          13.6.2024

5/2024                              3.10.2024

6/2024                              7.11.2024

7-8/2024                          12.12.2024

 

Vänligen observera att Lakimies kommer att skickas med Economy post och det kan ta 8–30 arbetsdagar innan du får den.