Ohjeita arvioitsijalle

Hyvä arvioitsija,

Lakimies-lehden toimitus kiittää suostumuksesta toimia lehdelle tarjotun käsikirjoituksen vertaisarvioitsijana.

Vertaisarvioitsijan tulee antaa käsikirjoituksesta lausunto, jossa otetaan kantaa siihen, onko käsikirjoitus julkaisukelpoinen Lakimies -lehdessä tieteellisenä artikkelina. Lausunnossa tulisi arvioida ainakin

(a) kirjoittajan asiantuntemusta (kuinka hyvin hän kirjoituksen perusteella arvioiden hallitsee alansa ja aihepiirinsä),

(b) kirjoituksen kiinnostavuutta (esitelläänkö siinä uusia tutkimustuloksia, uusi näkökulma jne.),

(c) kirjoituksen kysymyksenasettelua ja rakennetta (onko kysymyksenasettelu selkeä, onko rakenne toimiva, kirjoitetaanko siitä, mistä luvataan, ja pysytäänkö asiassa).

Arvioitsija voi lausunnossa

(a) suositella käsikirjoituksen julkaisemista artikkelina sellaisenaan,

(b) suositella käsikirjoituksen julkaisemista artikkelina pienin korjauksin (tällöin korjaukset täsmennettävä lausunnossa),

(c) edellyttää käsikirjoituksen perusteellista muokkaamista, jotta se voidaan julkaista,

(d) todeta, että käsikirjoitus ei kelpaa tai sovellu lehden artikkeliosastolla julkaistavaksi.

Julkaisukelpoisuutta koskevan perustellun kannanoton lisäksi arvioitsijan toivotaan jättävän kirjoittajalle myös yksityiskohtaisempia huomautuksia ja kommentteja.

Jos vertaisarvioitsijaksi pyydetty kokee jonkin käsikirjoitukseen liittyvän seikan rajoittavan arvioinnin puolueettomuutta, asiasta tulee ilmoittaa päätoimittajalle mahdollisimman pian.

* * *

Vertaisarviointimenettelyä koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat tallennetaan Lakimies-aikakauskirjalle myönnetyn vertaisarviointitunnuksen käytön edellytysten mukaisesti. Julkaistujen artikkelien osalta tämä koskee lähetettyä käsikirjoitusta, arvioitsijoiden lausuntoja ja julkaisupäätöstä. Hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan käsikirjoituksen otsikko sekä kirjoittajan ja arvioitsijoiden nimet. Tiedot eivät ole julkisia.