Referee-menettely

Lakimies-aikakauskirja on Julkaisufoorumi-hankkeen tasoluokituksessa tasolle 2 (johtava taso) sijoitettu oikeustieteellinen julkaisu, jossa on omat osastot artikkeleita, katsauksia ja pienempiä kirjoituksia, keskustelupuheenvuoroja, oikeustapauskommentteja, kirja-arvosteluja sekä tiedotuksia varten. Artikkeliosastossa julkaistavaksi tarjottavien kirjoitusten arvioinnissa käytetään toimituksen ulkopuolisia tieteellisiä asiantuntijalukijoita. Myös muille osastoille tarjottavista kirjoituksista voidaan pyytää vertaisarviota.

Artikkeliosastossa julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään ennen julkaisupäätöksen tekemistä kahdelle toimituksen ulkopuoliselle refereelle arvioitavaksi. Päätoimittaja kutsuu refereet arvioitavaa käsikirjoitusta koskevan tieteellisen asiantuntemuksen perusteella. Refereet ovat väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita ja riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Kirjoitus toimitetaan asiantuntijalle nimettömänä ja tunnistetiedot poistettuna, samoin referee-palaute kirjoittajalle. Vuosikerran viimeisessä lehdessä julkaistaan lista kyseisen vuoden lehtiin tarjottujen artikkelien refereenä toimineista.

Vertaisarviointimenettelyä koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat tallennetaan Lakimies-aikakauskirjalle myönnetyn vertaisarviointitunnuksen käytön edellytysten mukaisesti. Julkaistujen artikkelien osalta tämä koskee lähetettyä käsikirjoitusta, arvioitsijoiden lausuntoja ja julkaisupäätöstä. Hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan käsikirjoituksen otsikko sekä kirjoittajan ja arvioitsijoiden nimet. Tiedot eivät ole julkisia.