Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely (2022)

Hakijoiden ja lausunnonantajien taltioimat tiedot tallennetaan Laitisen säätiön ja Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen yhteiseen apurahatietokantaan. Hakijan tietoja voidaan luovuttaa näiden tahojen välillä apurahojen myöntöön ja maksatukseen liittyviä tarkoituksia varten. Lisäksi tiedot myönnetyistä apurahoista luovutetaan verottajalle ja apurahan saajan vakuutusturvaa hoitavalle taholle (MELA) siinä laajuudessa, kun laki edellyttää. Tietoja ei luovuteta muille tahoille, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Tiedot säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella sijaitsevilla palvelimilla. Tietoihin on pääsy vain Laitisen säätiön ja Lakimiesyhdistyksen nimeämillä henkilöillä. Lisäksi apurahatietokannan ylläpitäjällä Datalink Oy:llä on tekninen pääsy tietoihin, mutta ei oikeutta käyttää tietoja. Datalink Oy:n kanssa on tehty sopimus tietojen käsittelyyn liittyvistä vastuista.

Lisätietoja tietosuojasta:

Laitisen säätiö: Jyri Terämaa                         Suomalainen Lakimiesyhdistys: Lea Purhonen