Apurahasitoumus

Sitoumus

Apurahan hakija sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

Kokoaikaisen tutkimusapurahan kanssa ei voi samanaikaisesti nauttia toista vastaavaa rahoitusta. Apurahakaudella on mahdollista tehdä sivutoimisesti palkkatyötä noin 20 % kokoaikaisesta työajasta. Saajan tulee ilmoittaa etukäteen, mikäli hän ilmoittamansa apurahakauden aikana siirtyy palkkatyöhön tai tutkijakouluun, suorittamaan asevelvollisuutta tai jää äitiys- tai vanhempainvapaalle.
Apurahan maksatus voidaan keskeyttää tai maksettu apuraha periä takaisin, mikäli apurahan myöntämisen perusteena olevat olosuhteet ovat muuttuneet.
Apurahat ovat verovapaita valtion taiteilija-apurahan määrään asti (v. 2022 verovapaa määrä 24 475,56 e, ts. 2 039,63 e/kk). Apurahan myöntäjä tekee verottajalle vuosi-ilmoituksen apurahoista (apurahan suuruus vähintään 1.000 euroa).
Apurahan saaja ei ole työsuhteessa yhdistykseen, joten apurahan saajan on itse huolehdittava omista sekä palkkaamansa henkilöstön työsuhdemaksuista.
V. 2022 myönnetty apuraha on käytettävissä tammikuusta 2023 joulukuun loppuun 2024, ts. vuoden tutkimusapurahan käyttö tulee aloittaa viimeistään tammikuussa 2024. Apurahaa voidaan siirtää vain erityisistä syistä.
Apurahan saaja sitoutuu antamaan vapaamuotoisen kirjallisen selvityksen apurahan käytöstä apurahan käyttövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.
Hakuprosessin aikana saadusta tutkimusrahoituksesta tai palkkatyöstä tulee ilmoittaa apurahan myöntäjälle.
Apurahan myöntäjä tallettaa hakemusta koskevat henkilötiedot käyttöönsä. Hakijan henkilötietoja ei luovuteta apurahaan liittyviä virallisilmoituksia lukuun ottamatta kolmansille, eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen kuin apurahan myöntämiseen liittyvään toimintaan.
Hakija hyväksyy, että myönnettyä apurahaa koskevat tiedot voidaan julkistaa Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kotisivulla. Halutessaan hakija voi kieltää tietojen julkaisemisen ilmoittamalla tästä kirjallisesti yhdistyksen toimistoon.
Saaja sitoutuu hyvään tieteelliseen käytäntöön HTK-ohjeen mukaisesti (http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje).

Maksatus:

Apurahan saajan tulee palauttaa myöntökirjeen mukana lähetetty maksulomake 30.10.2022 mennessä apurahan myöntäjälle.
Suomalainen Lakimiesyhdistys maksaa tutkimusapurahan kuukausierissä. Maksupäivä on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä, jolloin suoritus on perillä Nordeassa, muilla pankkitileillä suoritus näkyy seuraavana päivänä.
Apurahan myöntäjä ilmoittaa apurahan myöntämisestä MELAlle. Apurahan saaja on velvollinen hankkimaan lakisääteisen eläke- ja vakuutusturvan, mikäli apurahatyöskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja työskentelyyn tarkoitettu apuraha on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 131 euroa tai enemmän (v. 2022). Lisätietoja eläke- ja vakuutusturvasta www.mela.fi.
Apurahan myöntäjä korvaa lakisääteistä vakuutusturvaa koskevat kulut apurahan saajalle jälkikäteen tositteita vastaan.