Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely (julkaistu toukokuussa 2024)

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen ja Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiön apurahat haetaan apurahasovelluksella, jonne apurahanhakija kirjautuu antamalla tietonsa. Tietojen käyttötarkoitus on apurahapäätösten valmistelu, päätösten seuranta, maksatus ja tilastointi sekä viranomaisilmoituksiin liittyvien tietojen keruu.

Sovelluksen rekisterinpitäjänä on Suomalainen Lakimiesyhdistys ry. (Y-tunnus 0116909-4, Vuorikatu 5, 00100 Helsinki siltä haettujen apurahojen osalta ja Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiö sr. (0116653-9, Kourakuja 3 A 4, 02320 Espoo) siltä haettujen apurahojen osalta.

Apurahatietoja käsittelee rekisterinpitäjien lukuun Datalink Oy, jolla on pääsy tietoihin tietokannan teknistä ylläpitoa varten, mutta ei oikeutta käyttää tietoja. Datalink Oy:n kanssa on tehty sopimus tietojen käsittelyyn liittyvistä vastuista.
Hakija tallentaa järjestelmään
– apurahan hakijan nimen ja yhteystiedot
– hakijan koulutusta ja yliopistoyhteyttä koskevat tiedot
– haetun apurahan yksilöintitiedot ja tutkimussuunnitelman tiivistelmänä
– hakemishetkellä vireillä olevat muut apurahahakemukset ja viimeksi myönnetyt muut apurahat
– hakijan cv:n ja julkaisuluettelon

Apurahaan liittyvä työnohjaaja tai muu lausunnonantaja
– taltioi järjestelmään apurahaa koskevan lausuntonsa, jota ei esitetä hakijalle.

Hakijan tietoja voidaan luovuttaa Lakimiesyhdistyksen ja Laitisen säätiön välillä vain apurahojen myöntämiseen, maksatukseen ja tilastointiin liittyviä tarkoituksia varten. Lisäksi tiedot myönnetyistä apurahoista luovutetaan verottajalle ja apurahan saajan vakuutusturvaa hoitavalle taholle (MELA) siinä laajuudessa, kun laki edellyttää. Tietoja ei luovuteta muille tahoille, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.

Tiedot säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella sijaitsevilla palvelimilla. Tietoihin on pääsy vain Laitisen säätiön ja Lakimiesyhdistyksen nimeämillä henkilöillä.

Hakemustiedot säilytetään toistaiseksi.

Järjestelmään taltioidut tiedot hakija voi tarkistaa alla mainituilta henkilöiltä tai Lakimiesyhdistyksen toimistosta osoitteessa Vuorikatu 5, 00100 Helsinki. Tarkistusoikeutta käyttäessään hakijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Lisätietoja tietosuojasta:

Suomalainen Lakimiesyhdistys: Lea Purhonen, lea.purhonen@lakimiesyhdistys.fi

Laitisen säätiö: Jyri Terämaa, popco@pop-consulting.fi