Yhdistyksen säännöt

SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Säännöt vahvistettu yhdistysrekisterissä 25.3.2014.

1 §. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomalainen Lakimiesyhdistys ry. Sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen kieli on suomi.

2 §. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on tieteellisenä järjestönä edistää oikeustieteen alan tutkimus- ja koulutustoimintaa, oikeustieteellisen tutkimuksen julkaisemista ja muuta tunnetuksi tekemistä, vaalia oikeuskulttuuria sekä toimia suomalaisten lakimiesten yhdyssiteenä ja muutoinkin edistää lakimieskunnan yhteisiä pyrkimyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee Lakimies-aikakauskirjaa sekä harjoittaa muuta julkaisu- ja kustannustoimintaa, tukee taloudellisesti apurahoin ja palkinnoin oikeustieteellistä tutkimusta, järjestää kokouksia sekä koulutus- ja muita edellisiin verrattavia tilaisuuksia, vaikuttaa oikeustieteen alan tutkimus- ja koulutuspolitiikkaan sekä oikeuspolitiikkaan, ylläpitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin lakimiesjärjestöihin sekä muutoinkin toimii oikeuskulttuurin vaalimiseksi ja lakimieskunnan yhteisten pyrkimysten edistämiseksi.

Yhdistyksellä voi olla hoidettavana sen tarkoitusperiä toteuttavia rahastoja. Niiden säännöistä päättää yhdistyksen kokous.

3 §. Jäsenet ja kunniajäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on suorittanut oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen kandidaatin taikka siihen rinnastettavan oikeustieteellisen tutkinnon Suomessa. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös vastaavan tutkinnon ulkomailla suorittanut henkilö.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan niin ikään hyväksyä muun kuin oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut tutkija, joka on toiminnallaan osoittanut edistävänsä yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä oikeustieteen ylioppilas. Opiskelijajäsenellä ei ole kuitenkaan äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen paikallisosastojäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on yhteistyössä Suomalainen Lakimiesyhdistys ry:n kanssa edistää yhdistyksen 2 §:ssä mainittua tarkoitusta tietyllä maantieteellisellä alueella. Paikallisosastolla ei ole kuitenkaan äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua suomalainen tai ulkomaalainen luonnollinen henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta.

Edellä 1–4 momentissa tarkoitetusta jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsumisesta päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

4 §. Jäsenmaksut

Yhdistyksen muilta jäseniltä kuin kunniajäseniltä ja paikallisosastojäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu.

Yhdistyksen kokous voi oikeuttaa hallituksen osittain vapauttamaan jäsenmaksuvelvollisuudesta sellaisen jäsenen, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut vähän aikaa, jonka aviopuoliso kuuluu jäsenenä yhdistykseen tai jonka jäsenmaksun alentamista puoltaa pitkäaikainen työttömyys tai muu siihen rinnastettava painava peruste.

5 §. Jäsenten erottaminen

Jäsenten erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus yhdistyslaissa (503/1989) säädetyllä tavalla. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos tämä ei ole maksanut vuosittaista jäsenmaksuaan seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

6 §. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat ehdollepanokokous, vaalikokous ja vuosikokous.

Viimeistään marraskuussa pidettävässä ehdollepanokokouksessa tehdään ehdotukset yhdistyksen puheenjohtajan valitsemisesta, jos hänen toimikautensa on päättymässä, ja ehdotukset hallituksen erovuorossa olevien jäsenten paikkojen täyttämisestä.

Vaalikokouksessa, joka pidetään viimeistään joulukuussa,

a) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle,

b) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,

c) vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa tilikautta varten sekä

d) määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi.

Vuosikokouksessa, joka pidetään viimeistään huhtikuussa,

a) esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus ja

b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7 §. Kokouskutsut

Jäsenet kutsutaan sääntömääräisiin kokouksiin ilmoituksella, joka julkaistaan Lakimies-aikakauskirjassa viimeistään 14 päivää ennen kokousta, tai lähettämällä jokaiselle jäsenelle kutsu kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Muut kutsut yhdistyksen kokouksiin ja jäsentilaisuuksiin toimitetaan vastaavalla tavalla.

8 §. Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä.

Puheenjohtajan ja hallituksen muun jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen muista jäsenistä eroaa vuosittain kolme. Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään kolmeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin, kuitenkin niin että puheenjohtajaksi voidaan valita vielä neljänneksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

9 §. Hallituksen päätösvaltaisuus sekä sen asettamat toimielimet ja ottamat toimihenkilöt

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään viisi siihen kuuluvaa, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Hallitus voi myös asettaa asioiden valmistelua tai hoitamista varten pysyviä tai tilapäisiä toimielimiä.

Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

10 §. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi on yhdistyksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, kummallakin yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, sekä yhdistyksen hallituksen määräämällä toimihenkilöllä yksinkin.

11 §. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista on käsiteltävä kahdessa peräkkäin pidettävässä kokouksessa, ja päätös siitä on tehtävä niissä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä saapuvilla olevien jäsenten äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta päättänyt yhdistyksen kokous määrää yhdistyksen varojen käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalla tavalla, jollei yhdistyksen hoidettavina olevien rahastojen säännöissä ole niihin kuuluvien varojen osalta toisin määrätty.